ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A jelen Adatvédelmi tájékoztató célja, hogy rögzítse a Bad Witch Fashion (továbbiakban: Webshop) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket és a Webshop adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet Kovács Anna  e.v., (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el.

 

A GDPR általános célja a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak és különösen a személyes adatok védelméhez való joguk és egyidejűleg a személyes adatok EU-n belüli szabad áramlásának biztosítása. (1. cikk) Ennek érdekében az Adatkezelő a személyes adatok kezelésével és az adatok áramlásával kapcsolatos szabályrendszert állít fel, melynek egyik legfontosabb eleme az adatkezelő felelősségének előtérbe helyezése – legyen az magán vagy állami szereplő. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Jelen adatvédelmi politikára, illetve az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekre a magyar jogot kell alkalmazni, az adatvédelem keretében felmerülő bármely jogvita esetén Magyarország bíróságai bírnak joghatósággal.

 

 

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN:

 

A Szolgáltató alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, -, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszik, hogy az Ön adatait az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje. A jelen dokumentumban tájékoztatni kívánja Önt személyes adatainak gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor Ön termékeink és/vagy szolgáltatásaink folytán kerül kapcsolatba velünk weboldalunkon vagy más egyéb mobilalkalmazáson keresztül.

 

Fenntartja a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek.

 

Személyes azonosításra alkalmas adatokon, információn azokat a természetes személyekre vonatkozó személyes adatokat értjük, melyek segítségével valakit személyében azonosítani lehet, valakivel kommunikációs kapcsolatba lehet kerülni, vagy valakinek meg lehet határozni a fizikai elérhetőségét – ideértve, de nem korlátozva az alábbiakra: név, lakáscím, postacím, telefonszám, e-mail cím.

 

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjtenek és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjtenek, hogy nem kapcsolják hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, s ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

Általános elvként nyilvánítja ki, hogy minden olyan esetben, amikor a Szolgáltató személyes adatokat kér látogatóitól, a szükséges tájékoztató szöveg elolvasása és értelmezése után szabadon dönthetnek arról, megadják-e a kért információkat.

 

Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, Szolgáltató az Adatvédelmi tájékoztató módosított verzióját közzéteszi weboldalán, és ezért kéri, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatvédelmi irányelvek aktuális tartalmát.

 

MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZEL A SZOLGÁLTATÓ:

 

Általánosságban az Ön személyes adatait közvetlenül Öntől kérjük be, így azok begyűjtése során Ön képes befolyásolni, hogy milyen típusú információt oszt meg velünk. Példának okáért az alábbi információt kapjuk Öntől:

 

felhasználói fiókjának elkészítése során Ön továbbítja nekünk e-mail címét, vezeték- és keresztnevét;

Rendelés leadásakor Ön információt ad nekünk magáról a megvásárolni kívánt termékről, szállítási címéről, számlázási adatairól, a kiválasztott fizetési módról, telefonszámáról, email címéről, stb.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltató az online felhasználói élményt még személyesebbé, ajánlatait pedig az Ön preferenciái szerint még egyedibbé tegye, bizonyos információkat a weboldalon tett látogatásai, valamint okos telefonos alkalmazásunk használata során a böngészési és felhasználói magatartásáról is gyűjthet és feldolgozhat.

 

Szolgáltató kéri, hogy ennek feltételeivel kapcsolatban bővebb tájékoztatásért olvassa el az adatkezelés célját tárgyaló alábbi fejezetet.

 

Szolgáltató nem gyűjt és semmilyen módon nem kezel az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot. Ezzel összhangban a 16. életévüket az adatszolgáltatás időpontjáig be nem töltött kiskorúak adatait sem gyűjti, és nem kezeli.

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA:

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatások nyújtása, hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

 

A szolgáltatások nyújtásán a következő felhasználási köröket értjük, amennyiben alkalmazandók:

 

Felhasználói fiók létrehozása és kezelése a Bad Witch Fashion felületen;

Megrendelések feldolgozása, beleértve azok befogadását, átvilágítását, kiszállítását és számlázását is;

Megrendelések törlésével vagy bármely egyéb, a megvásárolt áru vagy szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos ügyek intézése;

Visszárus termékek kezelése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

Termékek ellenértékének visszatérítése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően;

Támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve a Bad Witch Fashion által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Ön által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.

Az Ön adatainak fenti célokból történő kezelése és feldolgozása az esetek többségében a Bad Witch Fashion és Ön között létrejövő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges. Mindezen túl, bizonyos adatok e körben való kezelését jogszabályi rendelkezés írja elő, ideértve az adózás rendjéről és a számvitelről szóló törvényeket is.

 

A fentiekre tekintettel az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

JOGOS ÜZLETI ÉRDEK VÉDELME:

 

Felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor a Szolgáltató saját jogai és üzleti érdekei érvényesítése és kereskedelmi tevékenységének védelme megkívánja bizonyos információk továbbítását. Ilyen helyzetek lehetnek a teljesség igénye nélkül a következők:

 

védelmi és egyéb óvintézkedések a weboldal és a Bad Witch Fashion felületet használók biztonságát veszélyeztető kibertámadások ellen:

intézkedések az esetleges csalási kísérletek megakadályozására és felderítésére, beleértve az idevágó információk továbbítását az illetékes hatóságok és közhatalmi szervek felé;

Intézkedések minden további kockázat kezelésére.

Az adatkezelés és -feldolgozás fentiekben körülírt típusaira vonatkozó felhatalmazásunk a saját kereskedelmi tevékenység védelmét célzó jogos üzleti érdekünkből adódik, miközben folyamatosan szavatolva van, hogy a Szolgáltató által végrehajtott vagy kilátásba helyezett intézkedések figyelembe veszik a saját érdekei és az Ön alapvető jogai és szabadságai közötti egyensúly és arányosság elvét.

 

SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

 

Főszabály szerint Szolgáltató a személyes adatait a Bad Witch Fashion felhasználói fiók meglétének időtartamáig tárolja. Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, mely kérésre a Szolgáltató kivétel nélkül válaszol azzal, hogy közben bizonyos adatokra vonatkozóan biztosítja az – akár a felhasználói fiók megszüntetését követően is fennálló – törvényi őrzési-tárolási követelménynek való megfelelést.

 

Amennyiben Ön nem rendelkezik Bad Witch Fashion fiókkal, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 [három] év időtartamig tárolni. Az előbbiekben magyarázott helyzethez hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan köteles a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

 

A TÁROLT ADATOK TOVÁBBÍTÁSA:

 

futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítóknak;

pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereknek;

marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;

piackutatási szolgáltatást végző partnereinknek;

Szolgáltató soha nem adja el, cseréli el, vagy adja át bármilyen más módon a bizalmas és személyes információkat, amit a vásárlás során neki megad, vagy bármilyen módon Önhöz kapcsolhatók. Ez alól kivételt képeznek azok a bizalmi partnerek akik a rendelésed kiszállításában, a biztonságos fizetés lebonyolításában vagy a Webshop üzemeltetésében segédkeznek, mindaddig míg ezen partnerek beleegyeznek hogy a megadott információt szintén bizalmasan kezelik, azt harmadik félnek semmilyen körülmények közt ki nem adják.

 

Az online Felhasználási feltételek kizárólag az online gyűjtött információra vonatkozik. A Webshop használatával beleegyezik a Felhasználási feltételekbe.

 

Szolgáltató a Jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése, illetve jogos gazdasági érdekek érdekében, bizonyos személyes adatokat kiad közhatalmi/rendvédelmi/hivatalos szerveknek.

 

 

A TÁROLT ADATOK TÁROLÁSÁNAK HELYE:

 

Személyes adatait a Szolgáltató jelenleg Magyarország területén tárolja és kezeli.

 

 

AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEI:

 

Az ügyfélszolgálati beszélgetések fejlesztésére (az Ön által megadott információ segít abban, hogy Szolgáltató például a nevén szólíthassa, vagy személyre szabottan segíthessen a vásárlás során).

A vásárlás lebonyolítására.

Minden információ amit megad a vásárlás során, legyen az publikus vagy privát, soha nem kerül eladásra, elcserélésre, továbbításra, vagy kiadásra bármely harmadik félnek bármilyen okból kifolyólag a beleegyezése nélkül, a konkrét megrendelés kiszállításához szükséges folyamatokon kívül. Kizárólag a szállítópartner értesül a csomag kézbesítéséhez szükséges névről, címről és telefonszámról, miután a lezárt csomagot a Szolgáltató továbbítja feléjük.

 

 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

 

A GDPR számos joggal ruházza fel Önt a személyes adatok vonatkozásában. Kérheti az adataihoz való hozzáférést, a nyilvántartásunkban tévesen szereplő adatok helyesbítését, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Joga van ahhoz is, hogy panaszt, ellenvetést tegyen a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnál vagy keresetet intézzen az illetékes bírósághoz. Helyzettől függően Önnek jogában áll személyes adatainak törlését követelni, az adatkezelés korlátozását, ill. adatainak zárolását kérni, valamint az adatok hordozhatóságának biztosítását kérni.

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 

(Rendelet 13-14. cikk)

 

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 

(Rendelet 15. cikk).

 

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

(Rendelet 16. cikk).

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 

(Rendelet 17. cikk)

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.

 

(Rendelet 18. cikk)

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

(Rendelet 19. cikk)

 

Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

(Rendelet 20. cikk)

 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.

 

(Rendelet 21. cikk)

 

Azonosítás:

 

A személyes adatokat tartalmazó valamennyi nyilvántartás bizalmasságát szigorúan vesszük. Ezért kérjük, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a Bad Witch Fashion fiókhoz tartozó e-mail címéről küldje meg nekünk. Amennyiben más e-mail címet használ, úgy fenntartjuk a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizzük.

 

Válaszadási határidő:

 

Minden érvényes igényre legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk, kivéve, ha a kérésben megfogalmazott igény kifejezetten bonyolult vagy ha egyszerre több kérést küldött, mely esetben válaszunkat legfeljebb három hónapon belül megküldjük Önnek. Amennyiben egy hónapnál hosszabb időre van szükségünk kérése feldolgozásához, azt okvetlenül jelezni fogjuk Önnek. Ennek keretében előfordulhat, hogy kérésének minél pontosabb megválaszolása érdekében bővebb tájékoztatást kérünk be Öntől arra vonatkozóan, hogy milyen adatokra vagy dokumentumokra van szüksége és mivel kapcsolatban merültek fel aggályai, ha vannak ilyenek. Így gyorsabban tudunk Önnek segíteni és a válaszadáshoz szükséges idő is rövidül.

 

Harmadik fél joga:

 

Nem vagyunk kötelesek kérésének megválaszolására, ha a kérésben megfogalmazott igény teljesítése más adatvédelmi alany, ill. harmadik fél jogának vagy szabadságának megsértését vonná maga után.

 

PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG:

Amennyiben felhasználóink úgy gondolják, hogy megsértettük személyes adataik védelméhez való jogukat, igényükkel bírósághoz fordulhatnak, vagy jogosultak arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyenek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

 

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Telefon: 06 1 391 1400, 06 1 391 1410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a felhasználó (érintett) választása szerint – a felhasználó (érintett) lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A jogorvoslatokra, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

 

A SZOLGÁLTATÓ ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

 

Székely Gergő E.V.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Dobó István utca 34.

Adószám: 67674374-1-30

Nyilvántartási szám: 50585399

 

e-mail cím: szekelyge@gmail.com

 

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató 2022.12.14.-én lett utoljára frissítve.